Type and press Enter.

Regulamin

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:
1. Sklep – Sklep internetowy ceelha.pl
2. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie
3. Ty (Klient/Użytkownik) – osoba korzystająca ze Sklepu
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem; Do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: shop.ceelha.com
4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
1. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
2. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin

§3. NEWSLETTER I LISTA OCZEKUJĄCYCH

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów lub jednorazowych powiadomień o zmianie dostępności produktów, poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:
1. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
2. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
3. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
4. Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi GDPR.
5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie poczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.
4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.
8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych tpay.com lub PayPal, lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

§5 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą kuriera Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (tpay.com lub PayPal) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§6 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.
3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com lub PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności ‘wysyłka za pobraniem’ klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§7 GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.
4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularz reklamacji (Pobierz formularz reklamacji), który wraz towarem, należy odesłać pod wskazany w nim adres (ul. Kossaka 22/2, 60-762 Poznań). Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres korespondencyjny Sklepu (ul. Kossaka 22/2, 60-762 Poznań) oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) oraz zakupionego Towaru (z oryginalnie dołączonymi metkami i etykietami, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
8. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
9. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.

§8 KARTY UPOMINKOWE

1. Zapisy ogólne
Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszych Zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków można znaleźć na stronie ceelha.com i ceelha.pl. Kart upominkowych można używać na stronie ceelha.com i ceelha.pl. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
2. Okres ważności
Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. Karty upominkowej można użyć tylko raz.
3. Dostawa
Kartę upominkową CEELHA otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej.Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.
4. Zwroty
Jeśli zdecydujesz się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej, otrzymasz e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu.Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej. Kart upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.
5. Gwarancja zwrotów
Masz 14 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia niewykorzystanej karty upominkowej zakupionej online.Jeśli chcesz zwrócić kartę upominkową, skontaktuj się z nami pod adresem info@ceelha.com
6. Ograniczenie odpowiedzialności
Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Karty upominkowe należy traktować tak jak gotówkę.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Jak używamy Twoich danych osobowych
1. Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
2. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uz
3. ytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uz
3.2. ytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umoz
3.3. liwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3.4. upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, moz
esz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.
2. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym
1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do PayPal lub tpay.com w celu realizacji płatności.
2. Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do Poczty Polskiej i Kriera Pocztex.
3. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, lub na listę oczekujących, Twój adres email i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do systemu MailChimp.
3. Międzynarodowy transfer danych osobowych
1. W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
2. Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej.
3. Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform analitycznych, zgodnie z tym, co opisujemy w Regulaminie. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.
4. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
1. W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.
2. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.
3. Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
3.1. Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.
3.2. Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
3.3. Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.
5. Aktualizacja Polityki Prywatności
1. Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.
2. Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.
3. Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.
6. Twoje prawa
1. Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało:
1.1. Wniesienia opłaty w celu pokrycia kosztów operacji (20 PLN);
1.2. Przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości
2. Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.
3. W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.
4. W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Katarzyna Gajowa, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-762 Poznań, ul. Kossaka 22/2, NIP 763 198 6126. Adres korespondencyjny Sklepu: ul. Kossaka 22/2 60-762 Poznań
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.
3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
8. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
9. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie i na blogu są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.